Na Wikipedii mentoring nowych użytkowników, usuwanie wandalizmu i omawianie decyzji może być sensownym, ale wyczerpującym zajęciem. Część użytkowników wskazało, że zachęcanie i wspieranie innych podnosi ich poziom zadowolenia. Czy dotyczy to ogółu użytkowników? Jeśli tak, to czy dziękowanie innym naprawdę zmienia postrzeganie swojego wkładu w rozwój Wikipedii?

W 2019 oraganizacja CivilServant (teraz Citizens and Technology Lab) zweryfikowało tę ideę w badaniu, w którym wzięło udział 400 redaktorów niemiecko-, polsko- i perskojęzycznej Wikipedii. Przeprowadziliśmy ankietę wśród ochotników, zarejestrowaliśmy ich zachowanie i stworzyliśmy aplikację, która pozwala dziękować innym użytkownikom. Współpracowaliśmy z przedstawicielami każdej społeczności, aby dopracować projekt badania i uzyskać jego akceptację ze strony danej grupy.

W naszych ankietach 40% uczestników zajmowało się mentoringiem innych, a 74% monitorowało Wikipedię pod kątem potencjalnego wandalizmu. Osoby, które poświęcają więcej czasu na mentoringu i monitorowaniu Wikipedii pod kątem szkodliwych treści stwierdzili, że czują się bardziej wyczerpani emocjonalnie niż inni użytkownicy. Niemniej jednak osoby skupiające się bardziej na monitorowaniu Wikipedii jednocześni mają bardziej pozytywne oceny dotyczące swojego wkładu.

Naszym głównym celem było sprawdzenie, czy zorganizowanie użytkowników w celu podziękowania innym autorom sprawiłoby, że mieliby oni lepsze zdanie na temat swojej pracy i z czasem zwiększyli swój wkład. Nie zauważyliśmy takiego efektu przedmiotowego rozwiązania. Jednak udało nam się zaobserwować, kto poświęca czas na wspieranie innych, co myślą o intencjach nowych wikipedystów i co myślą o swojej pracy. Oto co udało nam się dowiedzieć.

Kto uczestniczył w badaniu

Po zwerbowaniu ochotników za pośrednictwem banerów reklamowych oraz wysyłki maili, udało się nam zarejestrować 447 osób (286 z językiem niemieckim, 52 z językiem perskim oraz 62 z językiem polskim). Czterdziestu siedmiu z nich wsparło nas w inny sposób niż poprzez bezpośredni udział w badaniu, ostatecznie więc liczba uczestników wynosiła 400. Z tej grupy 238 rozpoczęło badanie, natomiast ukończyło je 137. Mediana stworzenia konta przez ochotnika wynosiła dziewięć lat przed rozpoczęciem projektu, natomiast mediana uczestnika na 8 tygodni przed badaniem wynosiła 6,4 godziny pracy, 53 edycje i jeden rewert do Wikipedii.

Mentoring innych oraz monitorowanie/ochrona Wikipedii

Wiele dyskusji na temat Wikipedii wydaje się mieć dwie strony – „usuwaczy”, którzy na pierwszym miejscu stawiają kontrolę jakości artykułów, a „inkluzywistów”, którzy priorytetowo traktują zaangażowanie. Czy ze względu na postawy i zachowania można przypisać wikipedystów do tych dwóch grup?

Aby to sprawdzić, poprosiliśmy ochotników o wskazanie odsetka czasu poświęcanego na działania w Wikipedii, w tym tworzenie nowych treści, korygowanie drobnych błędów formatowania oraz pracę nad projektami lub narzędziami. Zapytaliśmy również o czas spędzony na mentoringu nowych wikipedystów oraz o czas spędzony na monitorowaniu Wikipedii pod kątem szkodliwych treści (skala od 0 do 4).

Ze względu na odpowiedzi podzieliliśmy wikipedystów na cztery grupy:

  1. tych, którzy są mentorami dla innych, jak monitorują jakość artykułów,
  2. tych, którzy tylko odgrywają rolę mentorów, 
  3. tych, którzy tylko monitorują artykuły,
  4. tych, którzy nie poświęcają czasu na żadną z wymienionych czynności.

Żeby zbadać jak te grupy działają na Wikipedii sprawdziliśmy liczbę cofnięć lub anulowania edycji oraz liczbę godzin poświęconych na pracę nad Wikipedią w ciągu 8 tygodni poprzedzających badanie. Policzyliśmy także liczbę działań na „stronach dyskusji + wsparcia” wliczając w to edycję stron dyskusji, liczbę edycji w przestrzeni nazw Wikipedii, oraz <liczbę podziękowań wysłanych innym wikipedystom.

Wielu ochotników poinformowało o poświęcaniu chociaż części swojego czasu na mentorowaniu nowych wikipedystów (niemiecki: 37%, perski: 58%, polski: 40%). Większość ochotników dbała również monitorowała Wikipedię pod kątem szkodliwych treści. W każdej grupie językowej ochotnicy, którzy zarówno odgrywali rolę mentorów, jak osób moinitorujących, spędzali więcej czasu pracując na Wikipedii niż inni członkowie społeczności. Dokonali oni również więcej cofnięć i wpisów dotyczących dyskusji i wsparcia niż grupa złożona tylko z osób monitorujących. 

Niektórzy uczestnicy projektu monitorują Wikipedią pod kątem szkodliwej zawartości i nie pełnią roli mentorów, są oni mniej aktywni niż uczestnicy pełniący rolę mentorów dla nowych uczestników.

średnia aktywność przez 8 tygodni średnia odpowiedź na pytanie w ankiecie (0-4)
Łącznie Rewerty dyskusji o edycji i wsparciu robocze godziny Zdolności nowicjuszy Intencje nowicjuszy
mentorowanie i monitorowanie 37% 22.2 56.4 34.1 2.1 2.7
tylko mentorowanie 3% 30.2 36.8 16.5 3.0 2.9
tylko monitorowanie 37% 4.2 19.0 14.7 2.1 2.7
żadna z opcji 23% 6.8 13.2 15.8 2.0 2.8

Aby potwierdzić wiarygodność odpowiedzi w ankiecie, porównaliśmy je z aktywnością ochotników w ciągu ostatnich 8 tygodni. W modelach statystycznych kontrolujących liczbę wprowadzonych zmian stwierdziliśmy, że uczestnicy badania, którzy zgłosili wyższy poziom mentoringu, wprowadzili o 30% więcej zmian dotyczących dyskusji i wsparcia (p <0,0001, R2 = 0,67). Ochotnicy, którzy zgłosili wyższy poziom monitorowania, dokonali 75% więcej cofnięć (p <0,0001, R2 = 0,61).

Pozytywne odczucia oraz poczucie wyczerpania emocjonalnego

Bycie mentorem oraz uczestnictwo w dyskusjach jest wymagającą pracą. W angielskiej społeczności Wikipedii wiele osób wskazywało dyskusje z innymi jako główny powód zaprzestania edytowania i dodawania artykułów.

Żeby lepiej to zrozumieć, wykorzystaliśmy pytania z Maslach Burnout Inventory. Ta ankieta została stworzona w celu zbadania wypalenia zawodowego i bierze pod uwagę kilka aspektów wypalenia, w tym poziom wyczerpania emocjonalnego i poczucie osobistego spełnienia. W przypadku wikipedystów poprosiliśmy ochotników o ocenę następujących stwierdzeń w skali od 1 do 5:

  • Wkład w polską Wikipedię wyczerpuje emocjonalnie.
  • Mam pozytywne odczucia odnośnie wkładu w polską Wikipedię.

Większość uczestników badania wskazała, że ma pozytywne odczucia względem swojego wkładu do Wikipedii, z medianą odpowiedzi równą 4. Około 70% ochotników zgłosiło poczucie pewnego wyczerpania emocjonalnego, z medianą równą 2.

W modelu statystycznym uczestnicy projektu zgłaszający, że spędzają więcej czasu na monitorowaniu Wikipedii pod kątem szkodliwych treści, informują o większym poczucia wyczerpania emocyjnego (p <0,0001). Odczuwali także większą satysfakcję ze swojego wkładu (p = 0,001) niż użytkownicy, którzy w mniejszym stopniu zajmowali się monitorowaniem (R = 0,094). Zauważyliśmy również, że uczestnicy badania, którzy skupiają się bardziej na roli mentora, odczuwają z regóły większe wyczerpanie emocjonalne (p <0,001; R2 = 0,7). 

W naszych badaniach zauważyliśmy również, że uczestnicy, którzy zgłaszali wyższy poziom emocjonalnego wyczerpania, znacznie rzadziej kończyli badanie. Ochotnicy, którzy odpowiedzieli, że są o jedną jednostkę bardziej wyczerpani emocjonalnie, średnio wykazywali również o 6 punktów procentowych mniejsze prawdopodobieństwo kontynuacji badania po pierwszej ankiecie (p = 0,005).

Podsumowując, podczas gdy użytkownicy Wikipedii wykazują pozytywne nastawienie do swojej pracy, osoby, które poświęcają więcej czasu na mentoringu i monitorowani, odczuwają większe wyczerpanie emocjonalnie. Te odczucia mogą doprowadzić do zmniejszenia wkładu po upływie pewnego czasu. Jednak ponieważ poczucie wypalenia jest bardziej złożonym zjawiskiem niż nasze dwa pytania, sugerujemy dalsze badania w tym ważnym obszarze.

Wpływ podziękowań innym na Wikipedii

Naszym głównym celem było dowiedzieć się, czy proszenie ludzi o sprawdzenie wpisów i podziękowanie innym wikipedystom za edycję dokonaną w dobrej wierze miało wpływ na (1) to, jak ochotnicy postrzegają swoją pracę i (2) ile wnoszą do Wikipedii.

Podziękowania na Wikipedii to popularny sposób zachęcania innych. Mniej więcej połowa ochotników, we wszystkich społecznościach językowych, wysłała podziękowania co najmniej jednej osobie w ostatnich 8 tygodniach, co dało łącznie 1720 podziękowań we wszystkich grupach.

W sierpniu po przeprowadzeniu pierwszej ankiety, poprosiliśmy ochotników o zalogowanie się do zaprojektowanej przez nas aplikacji. Aplikacja przypisała połowę ochotników do weryfikacji wcześniej wybranej listy zmian i wysłanie podziękowania maksymalnie 4 wikipedystom. Reszta ochotników została poproszona o wykonanie 10 minut typowej pracy w Wikipedii. Spośród 400 osób, które zgłosiły się do udział, 60% zalogowało się do aplikacji. Osiem tygodni później poprosiliśmy uczestników o wypełnienie ostatniej ankiety. W sumie 137 uczestniczyło w badaniu do końca.

Osobom, które miały wysłać podziękowania, została pokazana lista edycji  oraz zostali oni zachęceni do przekazania podziękowań za wprowadzone zmiany do czterech wikipedystów uznanych przez system ORES jako uczestników w dobrej wierze i nie wprowadzających szkodliwych treści.
Pozostali uczestnicy zostali poproszeni o spędzenie 10 minut na typowej dla siebie działalności na Wikipedii

Aby sprawdzić wpływ na wkład uczestników w Wikipedię, obliczyliśmy różnicę w edycji stron dyskusji oraz wsparcia w ciągu 8 tygodni przed badaniem i po nim. Na przykład, jeśli dana osoba wykonała 10 działań wspierających przed badaniem i 8 działań wspierających po, różnica wynosiłaby -2. Następnie porównaliśmy średnią różnicę między grupami, aby dowiedzieć się, czy badanie spowodowało wzrost lub spadek zaangażowania.

Wśród 238 osób, które skorzystały z aplikacji, nie zauważyliśmy żadnego wpływu wynikającego z podziękowania innym na edycję stron dotyczących dyskusji i wsparcia (p = 0,28). Pośród 137 uczestników projektu, którzy ukończyli pełne badanie, nie zauważyliśmy żadnego wpływu wynikającego z dziękowania innym na pozytywne odczucia danej osoby na temat własnego wkładu (p = 0,065). Dodatkowe uwagi na temat tych obserwacji można znaleźć w załączniku.

Ograniczenia

Badania miało kilka ograniczeń, w tym poniżej wymienione:

  • wśród ochotników byli doświadczeni wikipedyści z niemieckiej, perskiej oraz polskiej Wikipedii. Bardziej ogólne modele wśród tych, oraz innych, językowych społeczności mogą być inne,
  • uczestnicy, którzy zgłaszali większe poczucie wyczerpania emocjonalnego, rzadziej ukończyli badanie. Mieli wszelkie prawo do zaprzestania udziału w projekcie i żadnego przymusu kontynuacji. Niemniej jednak nie wiadomo, jakie byłyby wyniki, gdyby ukończyli oni badanie,
  • liczba uczestników projektu była niższa, niż oczekiwaliśmy. Przy większej liczbie możliwe jest zaobserwowanie oczekiwanych efektów,
  • większość badań skupia się na zaobserwowaniu wpływu wyrażanych podziękowań w krótkim okresie. Choć nie zaobserwowaliśmy takiego wpływu w perspektywie dłuższego okresu, nie wyklucza to krótkotrwałego wpływu.

Konkluzja

Badanie miało na celu odkryć, czy podziękowania kierowane w stronę innych osób mogą sprawić, że wikipedyści zaczną inaczej postrzegać swoją pracę i podejmą więcej działań w zakresie wsparcia społeczności. Chociaż nie znaleźliśmy dowodów dla poparcia naszej tezy, zaobserwowaliśmy wiele rzeczy na temat tego, kto podejmuje działania wspierające, co sądzą ochotnicy o swojej pracy oraz jak oceniają zamiary i możliwości innych wikipedystów.

Podziękowania

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wielu użytkownikom Wikipedii, którzy doradzali nam i wspierali nas podczas pracy. Jesteśmy szczególnie wdzięczni naszym partnerom ze społeczności Wikipedii: Reem Al-Kashif, Christine Domgörgen, Mohamed ElGohary, Mari Heuschkel, Amir Ladsgroup, Wojciech Pędzich, Mohsen Salek, Natalia Szafran-Kozakowska. Współpracowali oni z nami ściśle przy opracowywaniu badań i wspomagali nas od początku do końca. To badanie jest wynikiem ich niekończącej się mądrości, cierpliwości i poświęcenia. Jesteśmy również wdzięczni Fundacji Wikimedia za pomoc w zarządzaniu procesami zatwierdzania.

Badanie zostało sfinansowane z grantu Templeton World Charity Foundation.

Odwołania

Załączniki

Ponieważ wynik badania dotyczące pozytywnych odczuć był bliski naszej wartości granicznej p <0,05, czujemy się zobowiązani do poinformowania, że ​​uczestnicy, wśród osób wyznaczonych do wysłania podziękowania innym wikipedystom zaobserwowano różnicę w zakresie -0,2 w tym, jak pozytywnie postrzegają swój wkład do Wikipedii. Według naszych statystyk ta różnica może być przypadkowa. Mimo że nie spełnia ona standardów publikacji naukowych, może być warta dalszych badań. Możliwe, że prośba o przejrzenie długich list zmian zniechęca ochotników, lub nagradzanie innych powoduje, że ktoś nie docenia swojej pracy, jeśli nie otrzyma podziękowań.